NCTE - WRC Staff

 • Shri. Awdhesh Nayak
  Regional Director (I/C)
 • Shri. Parvinder Singh
  Section Officer
 • Shri. D.N. Jha
  Assistant
 • Shri. C.K. Mundharikar
  Assistant
 • Smt. R Ragi
  Personal Assistant
 • Smt. Mamta Patel
  LDC
 • Shri. Jawad Ali
  LDC
 • Shri. Shyam Lal
  Frash-cum-Chowkidar
 • Shri. Ram Kishan
  Peon